Konferencja Finałowa Projektu Wasteman
zakończyła sięMateriały z konferencji


Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie koncepcji i stworzenie zintegrowanego podejścia do zagadnienia gospodarki cyrkularnej i właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu przetwarzania odpadów zgodnie z wytycznymi UE.
IMP PAN w Projekcie Wasteman koncentruje się na zagadnieniach projektowania, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń z obszaru zagospodarowania odpadów. Głównym ogniwem zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów są maszyny i urządzenia do przetwarzania odpadów w materiały użyteczne (recyrkulacji) i tworzenie rozwiązań technicznych i technologicznych pozwalających na pozyskiwanie energii z odpadów.

O projekcie

Prace realizowane przez IMP PAN w projekcie dotyczą m.in. opracowania konstrukcyjnych i technologicznych rozwiązań maszyn i urządzeń do przetwarzania odpadów oraz instalacji pozyskiwania i transportu biogazu.
Ważnym, a wręcz kluczowym zagadnieniem, w procesach obróbki selektywnie zbieranych odpadów i pozyskiwania z nich energii jest odpowiednie przygotowanie odpadów do kolejnych procesów przetwórczych. W ramach projektu będą projektowane i optymalizowane konstrukcje maszyn i urządzeń służących do: obróbki wstępnej (mechaniczne kruszenie i rozdrabnianie odpadów), fermentacji odpadów biodegradowalnych oraz ich obróbki termicznej (przetwarzanie tworzyw sztucznych, piroliza). W tym celu konieczne jest przeprowadzenie analiz mechanicznych i termodynamicznych dla opracowywanych w ramach projektu rozwiązań w celu doboru odpowiednich materiałów i rozwiązań zarówno konstrukcyjnych jak i technologicznych. Ze względu na charakterystykę mechaniczną i niejednorodność obrabianych materiałów (odpady komunalne), wymagane jest przeprowadzanie badań eksperymentalnych, pozwalających na wyznaczenie parametrów mechanicznych materiału obrabianego. Wyniki tych prac są niezbędne w projektowaniu maszyn i urządzeń służących do zagospodarowania odpadów komunalnych.
W ramach projektu IMP PAN prowadzi również badania charakterystyk eksploatacyjnych opracowanych maszyn i urządzeń w celu modyfikacji i optymalizacji ich konstrukcji oraz części roboczych (procesy zużycia eksploatacyjnego (trwałość elementów), zużycie energii, wydajność procesu przetwórczego oraz pozyskiwania biogazu, poziom drgań). Analizowany będzie proces zużycia elementów roboczych maszyn w zależności od rodzaju odpadów komunalnych, możliwy stopień rozdrobnienia odpadów i jego wpływ na dalsze etapy przetwórcze z uwzględnieniem, wydajności procesów przetwórczych i ich energochłonności oraz wpływ zastosowanych sit.
Opracowane rozwiązania projektowe i technologiczne są wdrażane w postaci demonstratorów technologicznych na obszarze wyspy Bornholm (Dania), w EKO-Dolinie w Gdyni i w Lubaniu w gminie Nowa Karczma, o parametrach dostosowanych do lokalnych uwarunkowań technologicznych w gospodarce odpadami komunalnymi. Celem opracowanych urządzeń do procesów przetwarzania mechanicznego oraz termicznego odpadów (będącego główną osią realizacji projektu) jest wykorzystanie przetworzonych odpadów (np. pofermentu) w zastosowaniach agrotechnicznych oraz do generacji energii w kolejnych procesach. Rozważane są różne zastosowania produktów pirolizy w przemyśle chemicznym (rafineryjnym) oraz budownictwie, np. jako materiał dla budowy dróg. Ponadto w ramach projektu prowadzone są badania otrzymanych produktów pod względem mechanicznym. Wyniki badań będą raportowane oraz przygotowywane do publikacji oraz prezentacji na różnych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

W projekcie współpracuje 6 partnerów z 3 państw członkowskich: DK, PL, LT i 4 partnerów stowarzyszonych. Partnerzy reprezentują sektory: instytucje naukowo-badawcze (Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet w Aalborgu), firmy gospodarki odpadami (Bofa i Ekodolina), gminy i gminy (Administracja Gminy Taurage, Gmina Nowa Karczma). Partnerem wiodącym jest Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Projekt Wasteman jest wspierany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa) w ramach programu Interreg South Baltic na lata 2014-2020.Dane o projekcie

Czas trwania :
07/2018 – 06/2022

Budżet :
1 511 550,00 €

Partner wiodący :
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN), Polska