Partnerzy

Eko Dolina

W 1991 r. Gdynia, Sopot, Rumia, Wejherowo i Kosakowo ustanowiły Gminny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" (Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki).

Jednym z zadań związku była gospodarka odpadami na obszarze zamieszkiwanym przez około 440 tysięcy osób. Firma "EKO DOLINA" Sp. Z oo została założona w październiku 1998 roku w celu realizacji tego celu. Udziałowcami są gminy Gminy Komunalnej (Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo i Kosakowo) oraz sama Unia Gminy. Ten projekt nazwany "Budowa oczyszczalni ścieków" otrzymał dotację od ISPA w wysokości 15,3 mln euro, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 26 października 2000 r. Eko Dolina jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i znajduje się w województwie pomorskim, w gminie Wejherowo. Odpady z północnej części województwa pomorskiego mogą być dostarczane do RIPOK EKO DOLINA zgodnie z Planem gospodarki odpadami w województwie pomorskim 2022. Podstawowym zakresem działalności jest szeroko rozumiane gospodarowanie odpadami (w szczególności zmieszane z komunalnymi odpadami komunalnymi, odpady z selektywnej zbiórki w mieście, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady i odpady wielkogabarytowe), recykling surowców, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez system odgazowania w składowiskach odpadów, ograniczanie zagregowanych ilości odpadów, upowszechnianie i edukacja w kwestiach ekologicznych.

Adres: Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, Poland
Strona internetowa: www.ekodolina.pl