PL
EN
 1. TOSHIAKI YAMAMOTO, MASAAKI OKUBO, TOMOYUKI KUROKI
  http://www.imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/107/107.11._T._Yamamoto__M._Ohubo__T._Kuroki.pdf/No. 107, 2000, 111-120
 2. KUNIKO URASHIMA, JEN-SHIH CHANG, F. KARIBE, M. HASHIMOTO
  http://www.imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/107/107.10._K._Urashima__J._S._Chang__F._Karibe__M._Hashimoto.pdf/No. 107, 2000, 101-110
 3. MASAYUKI SATO, YUKIO YAMADA, ANTO TRI SUGIARTO
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/107/107.9._M._Sato__Y._Yamada__A._T._Sugiarto.pdf/No. 107, 2000, 95-100
 4. TAKAO SAKAI, TETSUYA NIIKUNI, MAKOTO YAGI, SINICHI MATUDA, MOTOSHIGE YUMOTO
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/107/107.8._T._Sakai__T._Niikuni__M._Yagi__S._Matuda__M._Yumoto.pdf/No. 107, 2000, 85-94
 5. CHRISTINA PARADISI, STEFANO GANCI, GIANFRANCO SCORRANO, MASSIMO REA
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/107/107.7._C._Paradisi__S._Ganci__G._Scorrano__M._Rea.pdf/No. 107, 2000, 75-84  
 6. SEIJI KANAZAWA, DUAN LI, SHUICHI AKAMINE, TISHIKAZU OHKUBO, YUKIHARU NOMOTO
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/107/107.6.S._Kananazawa__D._Li__S._Akamine__T._Ohkubo__Y._Nomoto.pdf/No, 107, 2000, 65-74  
 7. M. JASIŃSKI, P. SZCZUCKI, J. MIZERACZYK, M.LUBAŃSKI, Z. ZAKRZEWSKI
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/107/107.5._M._Jasinski__P._Szczucki__J._Mizeraczyk__M._Lubanski.pdf/No. 107, 2000, 65-63  
 8. TOMIO FUJII, YOSHINORI KANEDA, MASSIMO REA
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/107/107.4.T._Fujii__Y._Keneda__M._Rea.pdf/No. 107, 2000, 45-53
 9. MIROSŁAW DORS, JERZY MIZERACZYK, GENRIETTA V. NICHIPOR
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/107/107.3._M._Dors__J._Mizeraczyk__G._V._Nichipor.pdf/No. 107, 2000, 33-44
 10. A. G. CHMIELEWSKI, E. ILLER, B. TYMIŃSKI, Z. ZIMEK, J. LICKI, A. OSTAPCZUK
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/107/107.2.__Chmielewski__Iller___Tyminski___Zimek__Licki__Ostapczuk.pdf/No. 107, 2000, 17-31  
 11. KAZUTOSHI ASANO, CHANG-RAG CHOI, KYOKO YIITSUZUKA, HUN-CHAN LIM
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/107/107.1._K._Asano__C._R._Choi__K._Yatsuzuka__H._C._Lim.pdf/No. 107, 2000, 5-15
DO GÓRY