PL
EN

 

 

2019

 

·                 Janusz Telega: Eksperymentalne badania wpływu wirów wzdłużnych na niestacjonarne oderwanie wywołane falą uderzeniową, nr 565/1524/2019


Katarzyna Grochowska Badania właściwości cienkich warstw Au zmodyfikowanych impulsami promieniowania laserowego, nr 564/1523/2019

 

2018

 

·                 Sylwia Polesek-Karczewska:  Modelowanie zjawisk w procesach termicznej konwersji paliw stałych, nr 563/1522/2018

 

2015

 

·                 Janusz Stelller: International cavitation erosion test – final report, nr 560/1519/2015

 

·                 Janusz Steller: Koncepcja oceny odporności kawitacyjunej materiałów metodą frakcyjną, nr 561/1520/2015

 

·                 Tadeusz Czech: Procesy fizyczne w elektrofiltrze podczas oczyszczania gazów odlotowych ze spalania biomasy, nr 562/1521/2015

 

2013

 

·                 Ryszard Szwaba: Oddziaływanie strumieniowych generatorów wirów wzdłużnych na obszar oderwania, nr 558/1517/2013

 

·                 Marcin Łuczak: Identification of the influence of the variability of the dynamic parameters measurements of the4 structures mad of composite materials on the accuracy of the numerical models updating with uncertain parameters, nr 559/1518/2013

 

2012

 

·                  Robert Matysko: Wybrane zagadnienia modelowania, sterowania i optymalizacji obiegów cieplnych działających w oparciu o układy ORC, nr 557/1515/2012

 

·                 Alicja Krella: Degradacja systemów powłoka nanokrystaliczna – stalowe podłoże w warunkach niszczenia kawiatacyjnego, nr 556/1516/2012

 

2011

 

·                 Marek Kocik: Laserowa diagnostyka wyładowania koronowego w reaktorach plazmy nierównowagowej w powietrzu i w wodzie, nr 554/1513/2011

 

·                 Mariusz Lewandowski: Modele tarcia w analizie zjawiska uderzenia hydraulicznego, nr 555/1514/2011

 

2010

 

·                 Dariusz Kardaś: Modelowanie procesów cieplno-przepływowych w kotłach energetycznych, nr 553/1512/2010, str. 338

 

2009

 

·    Bolesław Gireń, Jarosław Frączak: Złożone procesy zużycia – analiza ilościowa, nr 552/1511/2009, str. 37

 

2008

 

·                 Mirosław Dors: Oczyszczanie gazów odlotowych z tlenku azotu za pomocą plazmy nietermicznej z reakcjami heterogenicznymi, nr 549/1508/2008, str. 64

 

·                 Robert Matysko, Dariusz Butrymowicz, Marian Trela: Propozycja podstawowej bazy wiedzy dla diagnostycznego systemu eksperckiego układu regeneracji i skraplacza parowej siłowni cieplnej, nr 550/1509/2008, str. 84

 

·                 Joanna Jurkowska, Zygmunt Wierciński: Jednoczesny pomiar prędkości
i temperatury nieizotermicznego swobodnego strumienia termoanemometryczną sondą dwuwłókową
, nr 551/1510/2008

 

2007

 

·                 Arkadiusz Żak: Mechanika konstrukcji kompozytowych z elementami ze stopów z pamięcią kształtu, nr 547/1506/2007, str. 202

 

2006

 

·                 Lech Murawski: Statyczno-dynamiczne charakterystyki pracy okrętowych układów napędowych i ich wpływ na drgania konstrukcji kadłubów i nadbudówek statków, nr 542/1501/2006,  str. 191

 

·                 Maciej Kaiser: Analogia wymiany ciepła i pędu przy niestacjonarnym opływie płyty, nr 543/1502/2006,  str. 144

 

·                 Piotr Lampart: Badania aerodynamiki układów łopatkowych turbin z wykorzystaniem metod obliczeniowych mechaniki płynów, nr 544/1503/2006,  str. 244

 

·                 Sławomir Janecki: Zakład Dynamiki Maszyn w latach 1956-1997, nr 545/1504/2006,  str. 38

 

·                 Adam Cenian: Physical processes in the CO2  lasers media, nr 546/1505/2006,  str. 200

 

2005

 

·                 Waldemar Dudda: Numeryczna analiza konstrukcji ulegającej degradacji korozyjnej, nr 537/1496/2005,  str. 145

 

·                 Dariusz Butrymowicz: Problemy poprawy efektywności energetycznej obiegów lewobieżnych, nr 538/1497/2005,  str. 237

 

·                 Zygmunt Wierciński: Analiza teoretyczna pomiaru wektora prędkości za pomocą sondy kulowej, nr 539/1498/2005,  str. 38

 

·                 Mirosław Łuniewski: Zastosowanie termodynamiki rozszerzonej do modelowania ośrodków pęcherzykowych para-ciecz,  nr 540/1499/2005,  str. 110

 

·                 Bolesław Gireń: Kawitacyjne niszczenie warstw ukształtowanych wiązką promieniowania laserowego, nr 541/1500/2005,  str. 155

 

2004

 

·                 Jerzy Świrydczuk: Wzajemne oddziaływanie struktur wirowych z opływanymi profilami, nr 533/1492/2004

 

·                 Adam Adamkowski: Stany przejściowe w układach wirowych maszyn wodnych. Zagadnienia analizy i sterowania a aspekcie ograniczania destrukcyjnych takich skutków, nr 534/1493/2004

 

·                 Michał Karcz: Analiza pracy dyfuzorów termicznych w aspekcie chłodzenia turbin gazowych, nr 535/1494/2004

 

·                 Jacek Pozorski: Stochastic modelling of turbulent flow, nr 536/1495/2004

 

2003

 

·                 Michał Karcz i Janusz Badur: Numeryczna implementacja modelu racjonalnej turbulencji, nr 531/1490/2003

 

·                 Mariusz Jasiński: Zastosowanie wyładowania mikrofalowego typu „torch” do dekompozycji gazów ekologicznie szkodliwych, 532/1491/2003

 

2002

 

·                 Marta Jankowska, Gerard Śliwiński: Doświadczalne badania szybkości usuwania zanieczyszczeń z powierzchni piakowca przy użyciu lasera, nr 522/1481/2002.

 

·                 Dariusz Butrymowicz, Jarosław Karwacki i Marian Trela: Badania skraplania na rurach poziomych w warunkach elektrodynamicznego drenażu skroplin, nr 523/1482/2002.

 

·                 Praca zbiorowa: Lasery i nowe techniki w konserwacji obiektów zabytkowych, nr 524/1483/2002

 

·                 Marek Krawczuk i Magdalena Palacz: Metody wibracyjne w detekcji uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, nr 525/1484/2002

 

·                 Grażyna Rabczuk: Analiza warunków transmisji promieniowania laserowego  w układach światłowodowych,  nr 526/1485/2002.

 

·                 Sławomir Janecki: Żywotność łopatek wirnikowych osiowych maszyn przepływowych, nr 527/1486/2002

 

·                 Jerzy Makowski i Wojciech Pietraszkiewicz: Thermomechanics of Shells with Sigular Curves, nr 528/1487/2002.

 

·                 Maciej Kaiser: Struktura przepływu za generatorem śladów spływowych, nr 530/1489/2002

 

2001

 

·                 K. Grabowska: Pole prędkości w warstwie przyściennej na kadłubie statku - nr 519/1478/2001

 

·                 G. Zboiński: Modelowanie hierarchiczne i metoda elementów skończonych do adaptacyjnej analizy struktur złożonych - nr 520/1479/2001

 

·                 R. Jendrzejewski: Badania doświadczalne laserowego przetapiania proszków metali dla potrzeb stereolitografii -  nr 521/1480/2001

 

2000

 

·                M. Bielecki, J. Badur, G. Wiśniewski: Mechanika i mikrostruktura stali żaroodpornych – zastosowania w turbinach parowych - nr 507/1466/2000 

 

·                 S. Polesek-Karczewska: Efektywne przewodnictwo upakowanych złóż w modelach hiperbolicznym i parabolicznym - nr 508/1467/2000

 

·                 Jaworek, J. Śmigielski, A. Krupa: Metoda pomiaru zawartości fazy ciekłej w mieszaninie dwufazowej - nr 509/1468/2000

 

·                 W. J. Staszewski: Wavelets for Mechanical and Structural Damage Identification - nr 510/1469/2000

 

·                 J. Madejski: Mechanizmy zmiany skoku w locie dla łopat oscyloptera - nr 511/1470/2000

 

·                 J. Pawelska: Photoacoustic study of the interaction between thin oil layers and water - nr 512/1471/2000

 

·                 A. Adamkowski, W. Janicki: Wyniki badań wpływu upustowego strumienia maszyny wirowej na przebieg uderzenia hydraulicznego - nr 513/1472/2000

 

·                 J. Kaczmarek: Multiscale Modelling in Mechanics of Materials - nr 514/1473/2000

 

·                 J. Pozorski: Zagadnienia turbulencji w mechanice płynów - nr 515/1474/2000

 

·                 K. Tesch: Określenie intensywności procesu dyssypacyjnego w przepływie pełzającym przez wybrane palisady łopatkowe - nr 516/1475/2000

 

·                 D. Barnik: Podstawy teoretyczne oraz propozycja stanowiska badawczego do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła przy napływie strugi nasyconej na płaską powierzchnię grzejną - nr 517/1476/2000

 

·                J. Gajewski, M. Trela: Dynamiczny kąt zwilżania grawitacyjnych strug cieczy - nr 518/1477/2000

 

1999

 

·                 D. Butrymowicz, E. Ihnatowicz: Modelowanie tworzenia się i drenażu kondensatu na membranie czujnika zawartości powietrza w parze - nr 497/1457/99 

 

·                 R. Kwidzński: Stationary shock-wave in the flow of water-vapour mixture – nr 498/1458/99 

 

·                 Z. Wierciński: Przejście laminarno-turbulentne w warstwie przyściennej indukowane śladami spływowymi - nr 499/1450/99 

 

·                 M. Karcz: Studium projektowe turbiny izobutanowej dla binarnej siłowni geotermalnej – nr 500/1459/99 

 

·                 M. L. Szwabowicz: Deformable surfaces and almost inextensional deflections of thin shells - nr 501/1460/99 

 

·                 A. Gardzilewicz: Aktualne problemy projektowania, konstruowania i diagnostyki cieplnej turbin parowych - nr 502/1461/99 

 

·                 E. Ihnatowicz, M. Trela: Zagadnienia pomiaru zawartości powietrza w parze wodnej - nr 503/1462/99 

 

·                 Modelowanie przepływów cieczy ze zmianami fazowymi, Materiały seminarium poświęconego postępom w realizacji projektu badawczego KBN 8T10B07014, Stawiska, 18-20.06.1999 -  nr 505/1464/99 

 

·                 M. Banaszkiewicz: Zjawiska powierzchniowe w nierównowagowych przepływach wody z heterogenicznym odparowaniem rozprężnym - nr 506/1465/99 

 

1998

 

·                 H. Jarzyna: A new method of determination of the constant factor C0 of nominal velocity field transformation into the effective one - nr 487/1451/98 

 

·                 T. Ochrymiuk; Modelowanie transportu ciepła i masy w ośrodku z mikrostrukturą kapilarno-porowatą - nr 488/1445/98 

 

·                 K. Augustyniewicz: Badanie termooptycznych własności monowarstwy elementów złoża - nr 489/1453/98 

 

·                 H. Jarzyna: Porównanie rezultatów obliczeń efektywnej prędkości średniej według jej różnych definicji w modelowych badaniach napędowych - nr 490/1452/98 

 

·                 J. Badur, T. Ochrymiuk; Numeryczne modelowanie turbulentnego spalania gazów w kontekście zredukowanej i pełnej kinetyki reakcji chemicznych - nr 491/1456/98 

 

·                 D. Mikielewicz: Nowy model turbulentnego dwufazowego przepływu dyspersyjnego w warstwie przyściennej - nr 492/1454/98 

 

·                 J. Saczuk: Mechanics of solids with microstructure modelled by Finslerian geometry - nr 493/1440/98 

 

·                 D. Butrymowicz, M. Trela: Problemy modelowania wymiany ciepła przy skraplaniu na rurach poziomych z drenażem skroplin - nr 494/1455/98 

 

·                 P. Jasiński, A. Żabicki: Konstrukcja, dobór i badania sond rezystancyjnych dla urządzenia do pomiarów charakterystyk powierzchni międzyfazowej - nr 495/1443/98 

 

·                 P. Jasiński,: Urządzenie do pomiaru charakterystyk powierzchni międzyfazowej - nr 496/1442/98

 

1997

 

·                 J. Badur, Z. Bilicki, R. Kwidziński: Operacyjna lepkość objętościowa w procesie transportu pędu - nr 479/1428/97 

 

·                 Zbiór referatów wygłoszonych na seminarium Nie-Fourierowski transport ciepła, IMP PAN, Gdańsk 20.06.97 - nr 480/1441/97 (praca zbiorowa) 

 

·                 J. Topolski, J. Prokopowicz: Numeryczna analiza eksperymentu Super Moby Dick 481/1432/97 

 

·                 Z. Kosma, H. Kochanek: Wyznaczanie płaskich przepływów cieczy lepkiej metodą dekompozycji pola prędkości - nr 482/1431/97 

 

·                 R. Rządkowski: Numerical analysis for free and forced vibration of tuned and mistuned bladed discs - nr 483/1438/97 

 

·                 M. Lubieniecki: Metoda wyznaczania zmiennych obciążeń na śrubie okrętowej powstających w wyniku ruchu statku na fali - nr 484/1447/97 

 

·                 J. Badur, M. Banaszkiewicz: Kapilarne własności przepływów z odparowaniem rozprężnym w fenomenologicznym modelu Ginzburga-Landaua - nr 485/1444/97 

 

·                 Materiały seminarium Modelowanie turbulencji w zastosowaniach technicznych, IMP PAN, Gdańsk 20.04.1997 - praca zbiorowa – nr 486/1448/97

 

 

 

 

 

 

 

DO GÓRY