PL
EN

Zeszyty Naukowe

Eksperymentalne badania wpływu wirów wzdłużnych na niestacjonarne oderwanie wywołane falą uderzeniową
565/1524/2019
Badania właściwości cienkich warstw Au zmodyfikowanych impulsami promieniowania laserowego
564/1523/2019
Modelowanie zjawisk w procesach termicznej konwersji paliw stałych
563/1522/2018
Procesy fizyczne w elektrofiltrze podczas oczyszczania gazów odlotowych ze spalania biomasy
562/1521/2015
Koncepcja oceny odporności kawitacyjnej materiałów metodą frakcyjną
561/1520/2015
International Cavitation Erosion Test Final Report
560/1519/2015
Identification of the influence of variability of dynamic parameter measurements in composite structures on the accuracy of numerical model updating with uncertain parameters
559/1518/2013
Oddziaływanie strumieniowych generatorów wirów wzdłużnych na obszar oderwania
558/1517/2013
Wybrane zagadnienia modelowania, sterowania i optymalizacji obiegów cieplnych działających w oparciu o układy ORC
557/1516/2013
Degradacja systemów powłoka nanokrystaliczna - stalowe podłoże w warunkach niszczenia kawitacyjnego
556/1515/2012
Modele tarcia w analizie zjawiska uderzenia hydraulicznego
555/1514/2011
Laserowa diagnostyka wyładowania koronowego w reaktorach plazmy nierównowagowej w powietrzu i wodzie
554/1513/2011
Modelowanie procesów cieplno-przepływowych w kotłach energetycznych
553/1512/2010
Złożone procesy zużycia – analiza ilościowa
552/1511/2009
Jednoczesny pomiar prędkości i temperatury nieizotermicznego swobodnego strumienia termoanemometryczną sondą dwuwłókową
551/1510/2008
Propozycja podstawowej bazy wiedzy dla diagnostycznego systemu eksperckiego układu regeneracji i skraplacza parowej siłowni cieplnej
550/1509/2008
Oczyszczanie gazów odlotowych z tlenku azotu za pomocą plazmy nietermicznej z reakcjami heterogenicznymi
549/1508/2008
Mechanika konstrukcji kompozytowych z elementami ze stopów z pamięcią kształtu
547/1506/2007
Physical processes in the CO2 lasers media
546/1505/2006
Zakład Dynamiki Maszyn w latach 1956-1997
545/1504/2006
Badania aerodynamiki układów łopatkowych turbin z wykorzystaniem metod obliczeniowych mechaniki płynów
544/1503/2006
Analogia wymiany ciepła i pędu przy niestacjonarnym opływie płyty
543/1502/2006
Statyczno-dynamiczne charakterystyki pracy okrętowych układów napędowych i ich wpływ na drgania konstrukcji kadłubów i nadbudówek statków
542/1501/2006
Kawitacyjne niszczenie warstw ukształtowanych wiązką promieniowania laserowego
541/1500/2006
Zastosowanie termodynamiki rozszerzonej do modelowania ośrodków pęcherzykowych para-ciecz
540/1499/2005
Analiza teoretyczna pomiaru wektora prędkości za pomocą sondy kulowej
539/1498/2005
Problemy poprawy efektywności energetycznej obiegów lewobieżnych
538/1497/2005
Numeryczna analiza konstrukcji ulegającej degradacji korozyjnej
537/1496/2005
Stochastic modelling of turbulent flow
536/1495/2004
Analiza pracy dyfuzorów termicznych w aspekcie chłodzenia turbin gazowych
535/1494/2004
Stany przejściowe w układach wirowych maszyn wodnych. Zagadnienia analizy i sterowania a aspekcie ograniczania destrukcyjnych takich skutków
534/1493/2004
Wzajemne oddziaływanie struktur wirowych z opływanymi profilami
533/1492/2004
Zastosowanie wyładowania mikrofalowego typu „torch” do dekompozycji gazów ekologicznie szkodliwych
532/1491/2003
Numeryczna implementacja modelu racjonalnej turbulencji
531/1490/2003
Struktura przepływu za generatorem śladów spływowych
530/1489/2002
Thermomechanics of Shells with Sigular Curves
528/1487/2002
Żywotność łopatek wirnikowych osiowych maszyn przepływowych
527/1486/2002
Analiza warunków transmisji promieniowania laserowego w układach światłowodowych
526/1485/2002
Metody wibracyjne w detekcji uszkodzeń elementów konstrukcyjnych
525/1484/2002
Lasery i nowe techniki w konserwacji obiektów zabytkowych
524/1483/2002
Badania skraplania na rurach poziomych w warunkach elektrodynamicznego drenażu skroplin
523/1482/2002
Doświadczalne badania szybkości usuwania zanieczyszczeń z powierzchni piakowca przy użyciu lasera
522/1481/2002
Badania doświadczalne laserowego przetapiania proszków metali dla potrzeb stereolitografii
521/1480/2001
Modelowanie hierarchiczne i metoda elementów skończonych do adaptacyjnej analizy struktur złożonych
520/1479/2001
Pole prędkości w warstwie przyściennej na kadłubie statku
519/1478/2001
Dynamiczny kąt zwilżania grawitacyjnych strug cieczy
518/1477/2000
Podstawy teoretyczne oraz propozycja stanowiska badawczego do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła przy napływie strugi nasyconej na płaską powierzchnię grzejną
517/1476/2000
Określenie intensywności procesu dyssypacyjnego w przepływie pełzającym przez wybrane palisady łopatkowe
516/1475/2000
Zagadnienia turbulencji w mechanice płynów
515/1474/2000
Multiscale Modelling in Mechanics of Materials
514/1473/2000
Wyniki badań wpływu upustowego strumienia maszyny wirowej na przebieg uderzenia hydraulicznego
513/1472/2000
Photoacoustic study of the interaction between thin oil layers and water
512/1471/2000
Mechanizmy zmiany skoku w locie dla łopat oscyloptera
511/1470/2000
Wavelets for Mechanical and Structural Damage Identification
510/1469/2000
Metoda pomiaru zawartości fazy ciekłej w mieszaninie dwufazowej
509/1468/2000
Efektywne przewodnictwo upakowanych złóż w modelach hiperbolicznym i parabolicznym
508/1467/2000
Mechanika i mikrostruktura stali żaroodpornych – zastosowania w turbinach parowych
507/1466/2000
Zjawiska powierzchniowe w nierównowagowych przepływach wody z heterogenicznym odparowaniem rozprężnym
506/1465/99
„Modelowanie przepływów cieczy ze zmianami fazowymi”, Materiały seminarium poświęconego postępom w realizacji projektu badawczego KBN 8T10B07014, Stawiska, 18-20.06.1999
505/1464/1999
Variational formulations of contact, friction and wear problems  
504/1463/99
Zagadnienia pomiaru zawartości powietrza w parze wodnej
503/1462/99
Aktualne problemy projektowania, konstruowania i diagnostyki cieplnej turbin parowych
502/1461/99
Deformable surfaces and almost inextensional deflections of thin shells
501/1460/99
Studium projektowe turbiny izobutanowej dla binarnej siłowni geotermalnej
500/1459/1999
Przejście laminarno-turbulentne w warstwie przyściennej indukowane śladami spływowymi
499/1450/99
Modelowanie tworzenia się i drenażu kondensatu na membranie czujnika zawartości powierzchni w parze
497/1457/99
Urządzenie do pomiaru charakterystyk powierzchni międzyfazowej
496/1442/98
Konstrukcja, dobór i badania sond rezystancyjnych dla urządzenia do pomiarów charakterystyk powierzchni międzyfazowej
495/1443/98
Problemy modelowania wymiany ciepła przy skraplaniu na rurach poziomych z drenażem skroplin
494/1455/98
Mechanics of solids with microstructure modelled by Finslerian geometry
493/1440/1998
Nowy model turbulentnego dwufazowego przepływu dyspersyjnego w warstwie przyściennej
492/1454/98
Numeryczne modelowanie turbulentnego spalania gazów w kontekście zredukowanej i pełnej kinetyki reakcji chemicznych
491/1456/98
Porównanie rezultatów obliczeń efektywnej prędkości średniej według jej różnych definicji w modelowych badaniach napędowych
490/1452/98
Badanie termooptycznych własności monowarstwy elementów złoża
489/1453/98
Modelowanie transportu ciepła i masy w ośrodku z mikrostrukturą kapilarno-porowatą
488/1445/98
A new method of determination of the constant factor C0 of nominal velocity field transformation into the effective one.
487/1451/98
DO GÓRY