PL
EN

03.11.2016 - 23/U/UB/2016

03.11.2016 - 24/U/ADM/2016

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

Badanie powinno być przeprowadzone do 30 marca 2017 r. w siedzibie Instytutu. Przekazanie raportu i opinii z badania sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 15.04.2017r. Wszystkie uzgodnienia dotyczące sprawozdania dokonywane na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Prosimy o składanie oferty, w której ma być zawarta cena za usługę badania sprawozdania finansowego.

Oferta może zostać złożona za pośrednictwem:

  • poczty lub osobiście w sekretariacie Instytutu w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok”;
  • pocztą elektroniczną na adres: daniela(at)imp.gda(.)pl do dnia 25 listopada 2016 roku do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje

Kontakt:
Daniela Kosińska
Główny Księgowy
daniela@imp.gda.pl
tel. 58 5225 132

06.10.2016 - 22_U_Adm_2016

wykonanie badania finansowego projektu MARE-WINT w części dotyczącej Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

24.08.2016 - 20/U/SKO/2016

Modyfikacje w systemie internetowym do obsługi zamówień wewnętrznych w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN

26.07.2016 - 17/RB/Adm/2016

26.07.2016 - 16_D_ApBad_2016

19.07.2016 - 15/D/ApBad/2016

12.07.2016 - 12/D/ApBad/2016

Opracowanie założeń projektowych do realizacji wstępnej (zadanej) koncepcji instalacji do Hydrotermalnej Lizy (HTL) osadów po fermentacji metanowej (instalacja o wydajności 1m3 osadów na jedną szarżę), oraz wykonanie instalacji w skali laboratoryjnej, z wykorzystaniem reaktora o pojemności roboczej 1,5 dcm3.

16.06.2016 - 9/D/ApBad/2016

Opracowanie założeń projektowych do realizacji wstępnej (zadanej) koncepcji instalacji do Hydrotermalnej Lizy (HTL) osadów po fermentacji metanowej (instalacja o wydajności 1m3 osadów na jedną szarżę), oraz wykonanie instalacji w skali laboratoryjnej, z wykorzystaniem reaktora o pojemności roboczej 1,5 dcm3.

13.06.2016 - 8/D/SKO/2016

Informatyczny system ewidencjonowania, weryfikacji i ewaluacji osiągnięć pracowników naukowych IMP PAN zgodny z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym z 27.10.2015 r. i na bieżąco aktualizowany do obowiązującego stanu prawnego wraz z doradztwem merytorycznym
DO GÓRY