Energooszczędne miasta

Ta konferencja zakończyła się

Do pobrania Foto galeria

Porozumienie paryskie stanowi globalny plan działania dla świata, by wrócił na właściwy tor i uniknął niebezpiecznych zmian klimatycznych. Celem (nadzieją) jest ograniczenie globalnego ocieplenia do mniej niż 2° C. Cel ten można osiągnąć tylko wtedy, gdy wdrożone zostaną plany działania i koncepcje zwiększania efektywności energetycznej.

Wiele miast i regionów bałtyckich i europejskich opracowało już "plany działania na rzecz zrównoważonej energii" (SEAP). Dotychczasowe działania gmin na rzecz ochrony klimatu były mniej lub bardziej dobrowolne. W przyszłości jednak obowiązkiem prawnym dla gmin będzie również udział w ochronie klimatu poprzez zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie lokalnym. Zmieniona dyrektywa UE 2018/844 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków weszła w życie w dniu 9 lipca, zobowiązując kraje UE do przeniesienia nowych przepisów do prawa krajowego. Dyrektywa ma na celu uwolnienie ogromnego potencjału efektywności energetycznej w sektorze budowlanym, który jest największym, pojedynczym konsumentem energii w Europie.

Wyzwanie polega na wdrożeniu istniejących strategii i planów SEAP oraz na zastosowaniu środków, które spełniają wymogi dyrektywy. Środki te obejmują modernizację starych budynków w kierunku bardziej energooszczędnych systemów i nowych, inteligentnych pod kątem energetycznym, budynków, wykorzystujących zarówno innowacyjne technologie grzewcze (np. niskotemperaturowe systemy centralnego ogrzewania), jak i systemy zarządzania energią. Tematy te zostaną omówione podczas konferencji "Energooszczędne miasta", która opiera się na dwóch projektach Interreg: Act Now! i LowTEMP.

Projekt Act Now! (Działaj teraz!) pokaże, w jaki sposób lokalne plany (SEAP) można przekształcić w konkretne działania, mające na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Projekt ten ma na celu budowanie potencjału administracji i lokalnych interesariuszy, którzy zajmują się kwestiami energetycznymi. Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie zarządzania energią, planowania inwestycji oraz komunikacji z prywatnymi inwestorami i użytkownikami obiektów. Poza uczeniem się, projekt przeanalizuje również przepływy pracy i struktury administracyjne, które utrudniają efektywne zarządzanie energią i planowanie działań na rzecz efektywności energetycznej. Narzędzia takie jak oparty na oprogramowaniu system zarządzania energią pomogą zidentyfikować "łatwo osiągalne cele" i przygotować inwestycje poza budżetem projektu.

Projekt Act Now! został wybrany jako flagowy projekt w strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Oczekuje się, że projekt przyniesie znaczącą wartość dodaną w zwiększaniu efektywności energetycznej lokalnych władz publicznych.

Projekt LowTEMP jest adresowany do miejskich przedstawicieli odpowiedzialnych za kwestie miejskie i energetyczne, dostawców ciepła, planistów, inżynierów oraz agencji energetycznych. Regionalne systemy ciepłownicze są szeroko rozpowszechnione wokół Morza Bałtyckiego, jednak często są przestarzałe. Przyszłościowe dostawy energii obejmują niskotemperaturowe systemy ciepłownicze, które tracą mniej ciepła i wykorzystują energię odnawialną, a także odpady, jako źródła ciepła. Projekt zapewnia uczestnikom wiedzę na temat technicznych, organizacyjnych i finansowych strategii zwiększania efektywności energetycznej w ciepłownictwie komunalnym poprzez wdrażanie niskotemperaturowych systemów ciepłowniczych.