next up previous contents
Next: Przepływ ze spalaniem Up: Przykłady obliczeń przepływów wieloskładnikowych Previous: Przykłady obliczeń przepływów wieloskładnikowych   Spis treści

Naczynia połączone z przepływem wieloskładnikowym

Rozpoczęcie działania preprocesora rozpoczyna uruchomienie bacza
 1. preproc.bat, spowoduje on uruchomienie interfejsu, w którym możemy zdefiniować własną geometrię (po przez naciśnięcie klawisza N ) lub otworzyć już istniejącą, (po przez wybranie nazwy zagadnienia w okienku
  Directories
  ). Złóżmy, że chcemy utworzyć nowy katalog z własnymi obliczeniami, wówczas wybieramy
 2. N i wprowadzamy ,,nazwę zagadnienia''.
 3. THE NAME OF OBJECT
  wprowadzamy ,,nazwę obliczeń'' .
 4. THE DEFINITION GEOMETRY
  pozwala nam przejść do zdefiniowania geometrii obszary obliczeniowego. Po wejściu w powyższe pole przechodzimy do nowej części w której mamy :
  1. Number of lines
   określamy liczbę linii ciągłych definiującą geometrię ,
  2. Current line
   wprowadzamy numer linii, w której chcemy definiować punkty końcowe. Założymy, że naszą geometrię opisaliśmy dwunastoma liniami, których współrzędne znajdują się w ponoższych tabelach:
   linia 1 linia 2 linia 3
   x y
   0.89520 1.00105
   1.05800 1 .00000
   1.21600 1 .00000
   1.37300 1 .00000
   1.63800 1 .00000
   1.84240 1 .00000
   2.16960 1 .00000
    
      
      
    

   \begin{center}\vbox{\input{tabela02.tex}
}\end{center} \begin{center}\vbox{\input{tabela03.tex}
}\end{center}

   linia 4 linia 5 linia 6
   x y
   0.89320 0.76000
   1.52160 0.76000
   2.16911 0.76000
      
      
   x y
   0.89320 0.76000
   0.89520 1.00105
   0.89420 1.41678
   0.89370 1.55839
   0.89320 1.70000
   x y
   1.84240 1.00000
   1.89339 1.11156
   1.94438 1.22313
      
      

   linia 7 linia 8 linia 9
   x y
   2.16911 0.76000
   2.16800 0.88000
   2.16960 1.00000
   2.16849 1.10000
   2.17020 1.20000
    
   x y
   0.64734 0.76000
   0.64800 1.23250
   0.64873 1.70000
    
      
    
   x y
   0.64734 0.76000
   0.77027 0.76000
   0.89320 0.76000
    
      
    
      

   linia 10 linia 11 linia 12
   x y
   0.64873 1.70000
   0.70984 1.70000
   0.83607 1.70000
   0.89320 1.70000
    

   \begin{center}\vbox{\input{tabela11.tex}
}\end{center} \begin{center}\vbox{\input{tabela12.tex}
}\end{center}


   Jeżeli wprowadziliśmy punkty, to możemy sprawdzić ich poprawność, to znaczy czy zostały one wprowadzone w odpowiedniej kolejności, a mianowicie w taki sposób, iż punkty znajdują się kolejno na łamanej nie przecinającej się z samą sobą. Do tego celu można wykorzystać tryb graficzny, który uruchamia się poprzez wciśnięcie klawisza G. Jeżeli wszystkie punkty zostały wprowadzone poprawnie, to wówczas będą zaznaczone czarnymi punktami, w przeciwnym wypadku czerwonymi.

  3. Number of notes
   - liczba punków określających linie ( czasami zdarza się, że linia łącząca poszczególne węzły nie jest prostą, wówczas należy wstawić punkt pośredni między tymi węzłami ).
  4. links
   Po wejściu na to pole i naciśnięciu klawisza Enter pojawi nam się nowe pole dialogowe, w którym wprowadzamy:
   Number of links
   ilość boków na których chcemy określić warunki brzegowe. Można je określić jako wlot ( inlet ), wylot ( exit ), czy bok bez warunku ( free ). Przyjmijmy, że chcemy zmienić dziesięć boków ,a ich wartości podane są w poniższej tabeli:
   Curent link link line of link initial point last point
   1 Inlet 12 2 3
   2 Free 5 3 4
   3 Free 5 1 2
   4 Free 3 3 4
   5 Free 1 2 3
   6 Free 6 1 3
   7 Free 1 6 7
   8 Exit 7 2 3
   9 Inlet 10 2 3
   10 Exit 2 1 2
   Pozostałe odcinki tworzące boki będą traktowane jako ściana nieprzenikalna.
  5. Add area
   W MultiFlowerze musimy zdefiniować podobszary składające się z czterech boków każdy. Dla prostej geometrii ,np. prostokąta, musi być co najmniej jeden taki obszar. Nawet dla tak prostej geometrii jak prostokąt, jeśli chcemy np. zagęścić siatkę obliczeniową w określonych obszarach wówczas obszary te należy zdefiniować w tym właśnie punkcie. Należy tutaj dodać, iż jeden bok obszaru niekoniecznie musi obejmować tylko jedną prostą . Podobszar musi być zbudowany z linii; oznaczanych jako 1$ \--$2, 2$ \--$3, 4$ \--$3,1$ \--$4; tworzących cykl zamknięty, tak jak to ma miejsce w poniższych tabelach :
   Obszar 1 Nl Nb Ne
   1-2 8 1 3
   2-3 10 1 4
   4-3 5 1 5
   1-4 9 1 3
        
   Obszar 2 Nl Nb Ne
   1-2 5 1 2
   2-3 1 1 7
   4-3 7 1 3
   1-4 4 1 3
        

   Obszar 3 Nl Nb Ne
   1-2 1 3 2
   2-3 3 1 8
   4-3 6 1 3
   1-4 2 1 7
        
   Obszar 4 Nl Nb Ne
   1-2 6 1 3
   2-3 3 8 10
   4-3 7 3 5
   1-4 1 6 7
        

   Obszar 5 Nl Nb Ne
   1-2 5 3 4
   2-3 12 1 4
   4-3 3 3 4
   1-4 11 1 4
        
   Podobnie jak w poprzednim przypadku możemy wykorzystać tryb graficzny do sprawdzenia wprowadzonych danych.
 5. THE CALCULATION OF RIBBONS
  Dekompozycja obszaru.
 6. THE DEFINITION AND CALCULATION OF GRID
  Pozwala nam zdefiniować siatkę obliczeniową. W tej części pakietu przechodzimy do:
  1. CALCULATION NAME
   wprowadzamy nazwę obliczeń.
  2. GRID CHARACTERISTICS DEFINITION (TEXT)
   podajemy ilość oczek siatki w poszczególnych obszarach, w naszym przypadku mamy :
   1 5
   2 15
   3 9
   4 30
   5 5
   6 13
   7 14
   8 20
   9 11
   10 15

   Dla tak zadanej geometrii siatka obliczeniowa wygląda jak na rysunku 8.1.

   Rysunek: Siatka obliczeniowa.
   \includegraphics[scale=0.6]{grid.eps}

  3. NODES COORDINATES CALCULATION
   Generowanie plików binarnych .
  4. GRID SURFACE VIEW
   Podgląd siatki.
  5. METRICS COEFFICIENTS COLCULATION
   Generowanie plików binarnych .
Jeżeli wszystko poprawnie wykonaliśmy to możemy zakończyć działanie interfeisu i w katalogu NAZWA ZAGADNIENIA / NAZWA OBLICZENIA / 1_______ zakładamy ( kopiujemy z innego katalogu ) pliki, które zostały dokładnie opisane punkcie 5.4 przedstawimy poniżej :
$ \bullet$
iter.dat :
     100
   1000000
  1.000000E-15
$ \bullet$
inex.dat :
/disk02/home/to/doc/raports/ff/inex.dat
$ \bullet$
mixer.dat :
[Substance]
#01 CH4      520.02 1.33
#02 O2       519.60 1.40
#03 CO       296.60 1.80
#04 H2O      462.00 1.33
#05 CO2      188.60 1.40
#06 N0       277.60 1.40
#07 N2       296.60 1.70

$ \bullet$
ncomp.dat :
7
Następnym krokiem jest kompilacja i wykonanie obliczeń. Kompilacja jest możliwa poprzez uruchomienie bacza presolv.bat. Obliczenia zaś realizowane są za pomocą bacza solver.bat. Przedstawimy wyniki obliczeń dla powyższego przykładu.

Rysunek: Koncentracja CH$ _4$.
\includegraphics[scale=0.6]{CH_4.eps}

Rysunek: Moduł prędkości.
\includegraphics[scale=0.6]{mod_v.eps}

Rysunek: Koncentracja O$ _2$.
\includegraphics[scale=0.6]{o2.eps}

Rysunek: Gęstość.
\includegraphics[scale=0.6]{rho.eps}


next up previous contents
Next: Przepływ ze spalaniem Up: Przykłady obliczeń przepływów wieloskładnikowych Previous: Przykłady obliczeń przepływów wieloskładnikowych   Spis treści
Tomasz Ochrymiuk 2000-07-07