O projekcie

Cele projektu

19 partnerów projektu z dziewięciu krajów regionu Morza Bałtyckiego będzie nie tylko wdrażało niskotemperaturowe ogrzewanie w swoich gminach i regionach, ale także systemy zaopatrzenia w energię na szerszą skalę w innych regionach. Aby osiągnąć ten cel, projekt "Low Temperature District Heating dla regionu Morza Bałtyckiego" (LowTEMP) podniesie świadomość rozwoju energii odnawialnej lub niewykorzystanych nadwyżek ciepła i niskotemperaturowy rozdział ciepła. Partnerzy projektu wspólnie opracują platformę wiedzy na temat ogrzewaia miejskiego i regionu Morza Bałtyckiego. Ponadto pilotażowe strategie energetyczne moga byś rozwijane dla wybranych gmin. Ponadto partnerzy projektu przeprowadzą testy technologii i środków niskotemperaturowego ogrzewania miejskiego.

O projekcie

Energia potrzebna do ogrzewania i chłodzenia w Europie i regionie Morza Bałtyckiego odpowiada za ponad jedną trzecią końcowego zużycia energii. W związku z tym wdrożenie bardziej wydajnych i innowacyjnych technologii ogrzewania miejskiego jest kluczem do skutecznego zarządzania energią w miastach i dzielnicach. Wydajny system ogrzewanmia miejskiego oferuje nowe możliwości zwiększenia efektywności energetycznej przy zmniejszonym zużyciu energii paliw kopalnych, co pomoże osiągnąć cele Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2. Projekt LowTEMP promuje inteligentne i zorientowane na przyszłość technologie zaopatrzenia w ciepło z wykorzystaniem niskotemperaturowych struktur sieciowych. Cele projektu są zgodne z celami dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012 r.), dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii (2009 r.) oraz dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010 r.), które wymagają od państw członkowskich opracowania ambitnych polityk w zakresie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w sieciach grzewczych i chłodniczych. Projekt przyczynia się do realizacji celów strategii "Europa 2020", promując efektywność energetyczną, wykorzystanie źródeł odnawialnych i zmniejszenie emisji CO2, do krajowych i europejskich polityk rozwoju przestrzennego, a także do strategii Unii Eurpejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Projekt LowTEMP jest wspierany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa) w ramach programu Interreg Baltic Sea Region na lata 2014-2020.