PL
EN
Baltic Eco-Energy Cluster
Green Alternative
for the Northern Poland Macroregion

RPO WP 1.5.2

Projekt pn. Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych w Klastrze Kluczowym Województwa Pomorskiego – Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym prowadzony był w okresie od 1.04.2010 do 16.03.2014r.

Rezultatatami prowadzenia projektu są m.in.:

 • usługi doradcze obejmujące szeroko rozumianą problematykę odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem ochrony środowiska, w aspektach technicznych, organizacyjnych, prawnych i finansowych
 • wzorcowe studia wykonalności instalacji wytwarzania energii z wiatru, wody, słońca i biomasy  

więcej »

 • opracowania dotyczące działalności Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego: 
  • Założenia formalne funkcjonowania BKEE - tutaj
  • System finansowy BKEE - tutaj
  • Procedury komunikacji wewnętrznej BKEE - tutaj
  • System monitorowania działalności BKEE - tutaj

POKL 8.1.1

Projekt pn. Pomorska Akademia Energetyki prowadzony był w okresie od 1 września 2011 r. do 30 września 2013 r. 

W ramach realizacji projektu przeszkolono pracowników 26 firm partnerskich klastra.

Poniżej przedstawiamy wybrane materiały szkoleniowe, w celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z biurem Klastra. 

więcej »

RPO WP 1.5.2

 

W okresie 01.04.2009 r. do 31.08.2009 r. Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii nauk zrealizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Poddziałanie 1.5.2 pt.: „ Rozwój Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego poprzez opracowanie strategii i promocję na terenie województwa pomorskiego”

Celem projektu był rozwój Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (BKEE) - poprzez opracowanie strategii rozwoju, poprawę komunikacji wewnątrz Klastra oraz promocję Klastra na terenie woj. pomorskiego, w kierunku wzmocnienia powiązań kooperacyjnych, wzrostu innowacyjności i konkurencyjności firm oraz pozyskania nowych członków z tego terenu.

BKEE powstał 11 czerwca 2007 r. z inicjatywy IMP PAN oraz Marszałków Województw Pomorskiego i Warmińsko – Mazurskiego, w ślad za podjętą 23 października 2006 r. przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą dot. realizacji „Regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych” (OZE)

Projekt obejmował trzy zadania:

 1. Opracowanie Strategii rozwoju BKEE na lata 2009 – 2013.
  • Opracowanie wytycznych i założeń do strategii Klastra.
  • Opracowanie pakietu ekspertyz i analiz dot. istniejącego potencjału oraz możliwości i uwarunkowań rozwoju OZE, w tym kompleksów agroenergetycznych i siłowni poligeneracyjnych w regionie, pod kątem tworzenia strategii rozwoju Klastra.
  • Warsztaty diagnostyczno – projektowe mające na celu wypracowanie podstawowych założeń strategii.
  • Opracowanie projektu dokumentu strategii rozwoju Klastra.
  • Konsultacje projektu strategii wśród wszystkich zainteresowanych
  • Opracowanie wersji ostatecznej strategii i jej przyjęcie przez Władze Klastra.
 2. Utworzenie wirtualnego biura Klastra.
  • Opracowanie koncepcji wirtualnego biura Klastra.
  • Zakup serwera do obsługi biura.
 3. Promocja Klastra w celu pozyskania nowych członków z terenu woj. pomorskiego.
  • Opracowanie logo Klastra, folderu i strony internetowej.
  • Opracowanie wytycznych i realizacja planu promocji.
  • Podpisanie umów z nowymi członkami Klastra.
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

TO TOP