PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej


Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Działalność

Można przyjąć, że zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), specjalizacja branżowa klastra obejmuje wybrane grupy, klasy i podklasy z następujących działów:

 • Dział 01. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt.
 • Dział 28. Produkcja maszyn i urządzeń.
 • Dział 35. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
 • Dział 72. Badania naukowe i prace rozwojowe.
 • Dział 84. Administracja publiczna.

Najważniejsze projekty

 • Przygotowanie i realizacja kluczowego projektu badawczego pt.: "Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii". Projekt finansowany w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Koordynator i lider konsorcjum IMP PAN, znaczny udział Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego.
 • Przygotowanie projektu badawczego pt.: "Ekosiłownie poligeneracyjne". Projekt obejmuje: opracowanie i przebadanie innowacyjnych technologii produkcji energii elektrycznej, cieplnej i paliw wykorzystujących lokalne OZE, budowę przedprototypowych urządzeń gotowych do wdrożenia biopaliw, inicjatywę Gminnego Centrum Energetycznego, model biznesowy. Wniosek do POIG.
 • Przygotowanie projektu badawczego pt.: "Nowoczesne technologie rozproszonego i kogeneracyjnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej bazujące na odnawialnych źródłach energii". Finansowanie: Krajowy Program Ramowy.
 • Przygotowanie oferty na realizację zadania badawczego nr 4 pt.: "Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliwa z biomasy, odpadów rolniczych i innych", w ramach Programu Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: "Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii".
 • Przygotowanie projektu badawczego pt.: "Nowoczesne technologie rozproszonego i kogeneracyjnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej bazujące na odnawialnych źródłach energii". Finansowanie: Krajowy Program Ramowy
 • Realizacja projektu pt.: "Rozwój Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego - poprzez opracowanie strategii i promocję na terenie województwa pomorskiego". Wykonawca: IMP PAN, jako jednostka koordynująca BKEE. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Działanie: 1.5.2 "Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych" (Oś priorytetowa 1: "Rozwój i innowacje w MśP").

wind

Zrealizowane projekty wdrożeniowe

 • Budowa kompleksów agroenergetycznych w gminie Gołdap, Gniewino, Kępice, Górowo Iławeckie oraz w powiecie Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie, Kwidzyn
 • Budowa pilotażowej biogazowni modułowej na zielonkę w Ornecie
 • Modernizacje kotłowni z przystosowaniem do spalania biomasy w gminie Kępice i Górowo Iławeckie więcej...
 • Budowa farmy wiatraków w gminie Gołdap i Górowo Iławeckie więcej...
 • Budowa pola wiatrakowego w Szwarcenowie (powiat Nowe Miasto Lubawskie) więcej...
 • Budowa elektrowni wodnej na rzece Gołdap
 • Budowa pilotażowego hydrozespołu na stopniu wodnym o niskim spadzie
 • Budowa Domu Planety w Gniewinie
 • Wdrożenie programu "Słoneczne dachy dla Powiśla" w Kwidzynie więcej...
 • Utworzenie Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego Odnawialnych Źródeł Energii
 • w Jezierzycach więcej...

Współpraca międzynarodowa

BKEE prowadzi aktywną współpracę międzynarodową, m.in. poprzez:

 • Udział w pracach CWG-SCAR grupy doradczej Komisji Europejskiej w zakresie wypracowania prognoz dla priorytetów badawczych kolejnych programów w temacie "Agriculture & Energy" w krajach UE. (Bruksela - dyskusja nad strukturą grupy; Berlin - pierwsze bilanse krajów i dyskusja o kierunkach działalności.
 • Wydzieloną sesję dla problematyki badawczej CBEO i BKEE w ramach międzynarodowej konferencji AUZO-2008 dot. biopaliw (współorganizacja); organizator: Politechnika Gdańska.
 • Udział w 11 konferencjach, warsztatach i panelach dyskusyjnych międzynarodowych w 2007 r. w Turku (Finlandia), w Brukseli, Berlinie, Warszawie (2008) w Sztokholmie, Kołobrzegu, Brukseli, Omskolsdvik (Szwecja), Berlinie (2009); w spotkaniu bilateralnym klastrów ekoenergetycznych Norwegii i Polski w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku;
 • Warsztaty "Energy Cogeneration", które odbyły się 2 kwietnia 2009 w IMP PAN w Gdańsku, w ramach międzynarodowego programu "Common Pilot Project" finansowanego przez agendy rządowe 5 krajów nadbałtyckich; w spotkaniu uczestniczyły klastry bioenergetyczne z Norwegii, Szwecji, Finlandii, Islandii i Polski a także przedstawiciele przemysłu.
 • Udział w wielu projektach, takich jak:
  • BSR InnoNet - projekt pilotażowy systemów innowacyjnych i klastrów (prowadzenie CBEO-UWM)
  • INTERREG IVC - RUBIRES - Rural Biological Resources, (CBEO-UWM
  • INTERREG IVC - Coach BioEnergy, (CBEO-UWM)
  • INTERREG IVC - Bioenergy Promotion, (IMP PAN)
  • INTERREG IVC - PEA - Alternatywna Energia dla Sektora Publicznego (IMP PAN)
 • Włączenie BKEE do pilotażowego programu InnoNet koordynowanego przez szwedzką agencję rządową VINNOVA.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY