PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej


Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Organy i zaplecze techniczne Klastra

Zgodnie z umową konsorcjum powołującą BKEE, organami Klastra są:

  • Rada Programowa
  • Zarząd
  • Jednostka Koordynująca

Rada Programowa BKEE jest najwyższym organem klastra.

Wytycza on główne kierunki działania klastra, powołuje i odwołuje członków Zarządu klastra oraz zatwierdza plany pracy Zarządu. W skład Rady wchodzą: po jednym przedstawicielu każdego z członków - sygnatariuszy umowy, Dyrektor Jednostki Koordynującej, Prezes Zarządu klastra i jego zastępcy. Jednostki naukowe, Województwo Pomorskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz duże przedsiębiorstwa typują do Rady dodatkowo po jednym ekspercie.

Zarząd BKEE jest organem zarządzającym klastra.

Do zadań Zarządu należą: bieżące kierowanie działalnością klastra, kreowanie tematyki projektów i pomoc w ich przygotowaniu oraz koordynacja realizacji zatwierdzonych projektów. Liczbę członków i skład Zarządu ustala Rada Programowa.

Jednostką Koordynującą BKEE

Jednostką Koordynującą BKEE jest IMP PAN. Jest ona reprezentantem Konsorcjum BKEE w kontaktach zewnętrznych, posiada osobowość prawną i pełni funkcję lidera konsorcjum.

Zaplecze techniczne

Zaplecze techniczne Zarządu BKEE tworzą biura koordynacyjne: CZT "Pomorze", CZT "RIMAMI", Sieci Naukowej "EKO - ENERGIA", Centrum Badań Energii Odnawialnej przy Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim oraz administracja IMP PAN.

Przewodniczący Rady Programowej BKEE

Honorowy Przewodniczący - Prof. Jerzy Buzek
jbuzek(at)europarl.eu(.)int

Przewodniczący - Prof. Jan Kiciński
IMP PAN, ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk
kic(at)imp.gda(.)pl

Wice-Przewodniczący - Prof. Wojciech Sadowski
PG, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
wosa(at)pg.gda(.)pl

Wice-Przewodniczący - Prof. Janusz Piechocki
UW-M, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
jpt(at)uwm.edu(.)pl

Zarząd BKEE

Prezes - Prof. Janusz Gołaszewski
UW-M, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
janusz.golaszewski(at)uwm.edu(.)pl

Wice-Prezes - Jerzy Hlousek
ENERGA SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk
jerzy.hlousek(at)energa(.)pl

Wice-Prezes - Tomasz Obara
ZRE, ul. Na Stępce 1a, 80-958 Gdańsk
tomasz.obara(at)zregdansk(.)pl

Umiejscowienie BKEE na tle innych klastrów w Polsce

mapa

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY