PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej


Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Cele BKEE

Celem strategicznym BKEE jest skoordynowanie realizacji Regionalnych Strategii Energetyki (RSE) w zakresie szeroko pojętej ekoenergii, głównie poprzez zwiększenie efektywności absorpcji regionalnych i centralnych funduszy UE w makroregionie oraz ułatwienie kontaktów w ramach współpracy międzyregionalnej UE.
Cele te realizuje również Nadwiślański Klaster Energi Odnawialnej (NKEO) www.klasteroze.pl włączając się w strukury BKEE.

Szczególnym celem BKEE jest wdrożenie idei szeroko rozumianej kogeneracji rozproszonej, tj. jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w małej i średniej skali, w oparciu o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biomasę, a także energię wodną, słoneczną i wiatrową. Działania w ramach BKEE mają na celu:

  • zmniejszenie udziału paliw kopalnych jako źródeł energii pierwotnej, przy znaczącym wzroście wykorzystania biopaliw oraz innych źródeł energii odnawialnej,
  • stymulowanie rozwoju nowych technologii w obszarze zielonej energii i kształcenie specjalistów,
  • wspieranie podejmowania produkcji urządzeń dla bioenergetyki,
  • popularyzowanie i wspieranie technologii energooszczędnych,
  • rozwój świadomości ekologicznej oraz aktywizacja zawodowa ludności z terenów wiejskich.

Działalność BKEE materializuje się m.in. poprzez tworzenie Kompleksów Agroenergetycznych oraz małych i średnich siłowni kogeneracyjnych.

Cele Strategiczne Klastra

Podstawowym celem BKEE jest skoordynowanie realizacji Regionalnych Strategii Energetyki (RSE) w zakresie szeroko pojętej ekoenergii, głównie poprzez zwiększenie efektywności absorpcji regionalnych i centralnych funduszy UE w makroregionie oraz ułatwienie kontaktów w ramach współpracy międzyregionalnej UE.
Efektem działalności BKEE, będzie znaczący wzrost wykorzystania OZE, w tym zwłaszcza biomasy na cele energetyczne w Polsce Północnej, rozwój technologii odzysku biomasy z odpadów komunalnych i przemysłowych, zmniejszenie obciążenia środowiska zanieczyszczeniami biologicznymi na terenach wiejskich, a także rozwój nowych wdrożeń technologicznych i wytwórczych, powodujący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw makroregionu Polski Północnej.

mapa

Wskazano również, że wzrost produkcji przyjaznej dla środowiska tzw. zielonej energii stanowić też będzie istotny element bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju.

Celami strategicznymi BKEE są w szczególności:

  • W sferze surowcowej:  stymulowanie wzrostu wykorzystania biomasy na cele energetyczne, stymulowanie rozwoju terenów wiejskich m.in. poprzez rozwój plantacji energetycznych, rozwój technologii odzysku biomasy z odpadów komunalnych i przemysłowych, zmniejszenie zanieczyszczeń poprzez rozwój biogazowni, intensyfikacja wytwarzania naturalnych nawozów oraz stymulowanie rozwoju świadomości ekologicznej.
  • W sferze B+R:  stymulowanie rozwoju nowych technologii, wzrostu konkurencyjności producentów urządzeń dla bioenergetyki oraz kształcenia specjalistów z dziedziny ekoenergetyki.
  • W sferze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej:  pobudzanie wzrostu produkcji zielonej energii, rozwój małych siłowni kogeneracyjnych na biomasę oraz wytwarzanie urządzeń wykorzystujących energię cieplną z biomasy.
  • W sferze produkcji urządzeń dla bioenergetyki:  wspieranie wytwarzania modułów i montażu: kompletnych biogazowni wraz z modułem kogeneracyjnym, urządzeń do przetwarzania biomasy, projektowania i dostaw kompletnych małych (do 10 MWe) siłowni kogeneracyjnych na biomasę oraz projektowania "inteligentnych" systemów zasilania osiedli w energię cieplną - z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

silownia

Zgodnie z umową klaster ma być instrumentem realizacji rozwoju gospodarczego makroregionu Polski Północnej poprzez zwiększenie bezpośredniego związku podmiotów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań i przekształcenia infrastrukturalne w energetyce z działalnością jednostek B + R i uczelni wyższych.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY